بررسی عوامل موثر بر توسعه بازار زعفران با استفاده از روش دلفی فازی

چکیده مقاله:تجارب گذشته ايران نشان مي دهد که افت وخيزهاي درآمدهاي ارزي نيازمند برگزيدن سياست هايي در زمينه افزايش صادرات غير نفتي به ويژه محصولات کشاورزي است.زعفران ايران يکي از مهم ترين محصولاتي است که مي تواند درآمد ارزي فراواني را نصيب کشور کند. بنابراين *شناسايي عوامل تاثيرگذار بر رشد

بیشتر بخوانید

صنعتی شدن روستایی در چین

مشکلات زیستی در بسیاری از نواحی روستایی، اختلاف درآمد و سطح زندگی بین جوامع شهری و روستایی از عوامل عمدةمهاجرتهای روستایی – شهری است. بسیاری از برنامه ریزان بر این باورند که ایجاد امکانات رفاهی و خدماتی در نواحی روستایی،روند مهاجرت را کاهش خواهد داد و در راهبرد توسعة روستایی

بیشتر بخوانید

چالشهای بخش کشاورزی کشور

در این مقاله که به همت مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب به رشته تحریر درآمده است، در نگاهی کارشناسانه و مستند چالش های بخش کشاورزی کشور مورد بررسی قرار گرفته است.
با توجه به اهمیت بخش کشاورزی مطالعه این گزارش جهت حمایت از تولید و مانع زدایی از این بخش می تواند اثربخش باشد.

بیشتر بخوانید

طبقه بندي اقليمی و تعيين مناطق مستعد كشت زعفران

طبق یافته های این تحقیق که در سطح استان خراسان رضوی صورت گرفته است، می توان با استفاده از پارامترهای اقلیمی و الگوریتم های داده کاوی، به طور مناسب اقدام به تفکیک مناطق کشت نمود و با شناسایی مناطقی که اقلیم آنها مشابه مناطق با میزان عملکرد بالاست، مناطق مستعد کشت زعفران را شناسایی نمود.

بیشتر بخوانید