مزارع الگویی زعفران

علت ارائه این ایده درواقع آینده‌نگری و آینده‌پژوهی مزارع زعفرانی است و پیاده‌سازی یک نمونه عملیاتی استفاده از فناوری‌های نوین در مزارع زعفران می‌باشد.
در این مزارع از اینترنت اشیا، ربات‌ها و سامانه‌های دیجیتال استفاده‌شده است.