فرهنگسازی و جامعه

با توجه به اینکه یکی از مشکلات زعفران، مدیریت مصرف آن است؛ لذا ایجاد فرهنگ‌سازی جهت مصرف آن امری ضروری است.
در صورت فرهنگ‌سازی صحیح می‌توان شاهد افزایش مصرف زعفران در سطح جهان بود که در این صورت از انبار زعفران و تولید و کاهش قیمت‌گذاری آن جلوگیری خواهد شد.
ازجمله اقدامات در حوزه فرهنگ‌سازی ثبت روز ملی زعفران می‌باشد که متأسفانه این مهم در دستور کار کشور افغانستان هست. لازم به ذکر است که با تلاش‌های صورت گرفته نسبت به درج روز ملی زعفران در کشور تفاهم بسیار خوبی شکل‌گرفته است و قرار است تاریخ 27 مهرماه هرسال روز ملی زعفران نام‌گذاری گردد.