مشکلات زیستی در بسیاری از نواحی روستایی، اختلاف درآمد و سطح زندگی بین جوامع شهری و روستایی از عوامل عمدة
مهاجرتهای روستایی – شهری است. بسیاری از برنامه ریزان بر این باورند که ایجاد امکانات رفاهی و خدماتی در نواحی روستایی،
روند مهاجرت را کاهش خواهد داد و در راهبرد توسعة روستایی باید به متنوع سازی اقتصاد روستایی و کارا کردن آن از طریق ایجاد انواع فعالیتهای اقتصادی به ویژه صنعتی کردن روستاها توجه داشت.
امروزه توسعة صنایع روستایی سبب ایجاد دگرگونیهای بنیادی در ساخت اقتصادی و اجتماعی بخش روستایی و به تبع آن کل جامعه خواهد بود.
از دهة 1980 تغییر و تحول روستایی در چین شروع شده است و یکی از مهمترین ابعاد آن در این کشور تغییر تحول سریع از شیوة سنتی به شیوه های مدرن بوده است.
راهبرد چین در توسعة روستایی با تمرکزگرایی بر صنعتی شدن روستایی استوار بوده است. این استراتژی نه تنها سبب تغییر در
زندگی مردم مناطق روستایی شده، بلکه زمینه را برای تغییر و تحول در ساختار اقتصادی اجتماعی مناطق روستایی فراهم آورد و
مناطق روستایی را به سمت خودمحوری و ایجاد صنایع کوچک‌مقیاس سوق داد.
◽ مقالة حاضر در پی بررسی رویکرد صنعتی شدن و تغییر و تحول روستایی در چین است. در این راستا برای دستیابی به نتیجه از روش شناسی تحلیلی – توصیفی با روش کتابخانه ای استفاده شده است.


🌐 سازمان جهانی OSEC