درباره OSEC

سازمان جهانی OSEC به‌عنوان نهادی قانون‌گذار، مجری، ناظر و حامی سعی دارد با حفظ جایگاه سایر نهادهای زعفرانی کشور، با فراخوان نمودن آن‌ها و ایجاد هم‌افزایی بینابینی موجبات نوآفرینی زنجیره ارزش زعفران را سبب شود و تلاش دارد با رصد تمام عناصر اکوسیستم زعفران، موجبات رشد و تعالی آن‌ها را فراهم نماید.
با عنایت به نقش استراتژیک اقتصاد کشاورزی و جایگاه ارزشی صنعت زعفران در بهره‌وری بهینه از منابع کمیاب (مهندسی ارزش زمین تا تکنولوژی مهندسی آب)، طراحی یک سیستم پایدار برای ثبات، بهسازی و تعالی زنجیره تأمین تولید و توزیع زعفران ضروری است. این سیستم با محوریت نیازسنجی، به دنبال اهدافی چون اشتغال¬زایی، سلامـت حرفه‌ای کشاورزان، حفظ سهم و توسعه بازار، مدیریت کشف قیمت، مزیت رقابتــی، دسترسی آسان به بازارهای جهانی، جلوگیری از خام ‌فروشی، مدیریت کیفیت محصـول، انضباط مالی و حقوقی تولیدکننده و رضایت محلی، ملی و بین‌المللی مصرف‌کننده، شفافیت فرایند دادوستد زعفران و حذف واسطه¬های غیرضروری و بستری مناسب برای تنظیم بازار ملی و بین¬المللی جهت کشف نرخ عادلانه در محیطی شفاف، رقابتی، منسجم و قانونمند می‌باشد. لذا در این راستا ایده ایجاد سازمان بین‌المللی OSEC، به‌منظور نیل به این اهداف ارائه گردیده است.