چکیده مقاله:
تجارب گذشته ايران نشان مي دهد که افت وخيزهاي درآمدهاي ارزي نيازمند برگزيدن سياست هايي در زمينه افزايش صادرات غير نفتي به ويژه محصولات کشاورزي است.
زعفران ايران يکي از مهم ترين محصولاتي است که مي تواند درآمد ارزي فراواني را نصيب کشور کند. بنابراين *شناسايي عوامل تاثيرگذار بر رشد و توسعه بازار زعفران در داخل و خارج اهميت فراواني دارد. در اين راستا سه عامل مهم بسته بندي، نام تجاري (برند)، و تجارت الکترونيک با بهره گيري از روش دلفي فازي و از راه مصاحبه و تکميل پرسش نامه از 45 نفر از متخصصان بررسي شد.
نتايج نشان داد که در خصوص کاستي ها و مشکلات موجود در بسته بندي زعفران مهم ترين عامل نياز به سرمايه گذاري بالا، در زمينه نام تجاري مهم ترين عامل نبود تبليغات مناسب و در زمينه تجارت الکترونيک زعفران مهم ترين عامل نبود دکترين مسووليت مدني در بروز خسار…