با عنایت به نقش استراتژیک اقتصاد کشاورزی و جایگاه ارزشی صنعت زعفران در بهره‌وری بهینه از منابع کمیاب (مهندسی ارزش زمین تا تکنولوژی مهندسی آب)، طراحی یک سیستم پایدار برای ثبات، بهسازی و تعالی زنجیره تأمین تولید و توزیع زعفران ضروری است. این سیستم با محوریت نیازسنجی، به دنبال اهدافی چون اشتغال¬زایی، سلامـت حرفه‌ای کشاورزان، حفظ سهم و توسعه بازار، مدیریت کشف قیمت، مزیت رقابتــی، دسترسی آسان به بازارهای جهانی، جلوگیری از خام ‌فروشی، مدیریت کیفیت محصـول، انضباط مالی و حقوقی تولیدکننده و رضایت محلی، ملی و بین‌المللی مصرف‌کننده، شفافیت فرایند دادوستد زعفران و حذف واسطه¬های غیرضروری و بستری مناسب برای تنظیم بازار ملی و بین¬المللی جهت کشف نرخ عادلانه در محیطی شفاف، رقابتی، منسجم و قانونمند می‌باشد. لذا در این راستا ایده ایجاد سازمان بین‌المللی OSEC، به‌منظور نیل به این اهداف ارائه گردیده است.

منافع و مزایای ملی تشکیل سازمان بین‌المللی OSEC:

زعفران یکی از مهم‌ترین محصولات کشاورزی بوده که انحصار تولید آن در اختیار کشاورزان ایرانی است، ولی این تنها انحصار در دنیا است که نفعی برای انحصارگر نداشته و سهم کشاورزان و تجار ایرانی از تولید و فروش این طلای سرخ ناچیز است و در مقابل انحصار فروش و سودآوری این محصول در اختیار کشورهای دیگری ازجمله اسپانیا است تا آنجایی که زعفران ایرانی به نام ایران شناخته نمی‌شود.

OSEC سازمانی جهانی است که مدیریت و رهبری تولید و صادرات زعفران را در دنیا مدیریت خواهد نمود. با توجه به این نگاه جهانی تلاش‌ها و اقدامات متعددی در سطح ملی انجام‌شده و یا در دست اقدام است. ازجمله این اقدامات رشد و توسعه زیرساخت‌های داخلی، استانداردسازی آن‌ها، ایجاد دغدغه در ذهن مسئولان و توجه هر چه بیشتر به زعفران ایرانی است. به‌عبارت‌دیگر حداقل نتیجه OSEC ایجاد و ارتقای زیرساخت‌های صنعت زعفران در کشور و شکل‌گیری هم‌افزایی ملی می‌باشد.