اهداف

اهداف

 •  مدیریت دانش در توسعه زنجیره ارزش زعفران
 •  تدوین و طراحی برنامه های توسعه ای در راستای تقویت زعفران
 •  فراهم نمودن درآمد ثابت برای فعالین بخش تولید زعفران
 •  توانمند سازی فعالان حوزه زعفران با استفاده از ترویج آگاهی در حیطه کشت علمی
 •  ترویج و گسترش فراورده های غذایی و دارویی زعفرانی
 •  کمک به تامین نهاده های مورد نیاز کشت و تولید زعفران
 •  ایجاد فضای امن جهت سرمایه گذاری زعفران
 •  بارور سازی ایده های صنعت زعفران
 •  تقویت ارتباط صنعت زعفران با دانشگاه ها و پژوهشکده ها
 •  آموزش مدون و مستمر کشاورزان
 •  ایجاد نمایشگاه های مرتبط با صنعت زعفران
 •  پشتیبانی کشاورزان و ایجاد مراکز تخصصی صنعت زعفران
 •  توسعه کاشت زعفران ارگانیک از طریق آموزش تخصصی کشاورزان
 •  مدیریت هم افزایی دانش تجربی